Information

 

Bestyrelsen:

Foreningens arbejde ledes af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling i efteråret. I lige år vælges 2 til bestyrelsen og 2 suppleanter. I ulige år vælges 3 til bestyrelsen og 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med 1 formand, 1 næstformand og 1 sekretær.

Vicevært - kontor:

Foreningen har ansat vicevært. Viceværten kan træffes på kontoret Parkvej 2, stuen i åbningstiden, som er mandag og fredag kl. 12.00-13.00 samt onsdag kl. 17.00-17.30. Viceværtens opgave er at vedligeholde og renholde fællesarealerne. Indvendig vedligeholdelse påhviler ejerne af lejlighederne. Viceværten træffes på mobil telefon 21 77 78 80 m- E-mail: npvicevaert@gmail.com.

Administration:

LEA Ejendomspartner A/S, Sct. Peders kirkeplads 9, 1. sal, 4700 Næstved. Tlf: 58 58 83 00 – E-mail: 417@lea.dk - www.lea.dk. Administrator Ulla Grue: Tlf.: 58 58 83 09 - E-mail: ug@lea.dk

Fællesudgifter:

Alle ejere betaler fællesudgifter i forhold til fordelingstal på basis af kvadratmeter. Regnskabsåret løber fra 01. juni til 31. maj. Til brug for opkrævning af fællesudgifter vedtages hvert år budget på generalforsamlingen for det kommende år.

Varme:

Varmeforsyningen er kollektiv, dvs. afregnes efter areal. Der betales månedligt acontobeløb og afregning sker en gang om året i forbindelse med regnskabsafslutningen pr. 31. maj.

Vand:

Forbrug af varmt og koldt vand samt vandafledningsafgift afregnes efter aflæsning af målere, som er installeret i hver lejlighed. Der betales acontobeløb og der afregnes hvert år i forbindelse med aflæsning ved udløb af regnskabsåret pr. 31. maj.

Forsikring:

Der er tegnet ejendomsforsikring for alle lejligheder. Det påhviler den enkelte ejer selv at forsikre sig mod glas- og kummeskader. Kopi af forsikringspolice kan rekvireres hos viceværten eller LEA Ejendomspartner A/S. Forsikringspræmien indgår i fællesudgifterne.

Vedligeholdelse:

Al vedligeholdelse af bebyggelsens fællesarealer påhviler foreningen. Al indvendig vedligeholdelse påhviler ejerne.

Fællesantenne:

Ejendommen har aftale med udbydere af antenne signaler, hvorigennem der er adgang til TV, radio og internet. Der er 2 kabelsystemer i Ejendommen – tilslutningsstik er placeret over indgangsdøren. PDS-kabling er det firkantede stik og Coax-kabling er de runde stik i boksen.

Ejerforeningen har foreningsaftale med Waoo (SEAS/NVE) om levering af deres ydelser via PDS-kablingen og YouSee (kundenummer 5009915) om levering af deres ydelser via Coax-kablingen.

Aftale indgås direkte mellem udbyder og ejer/lejer og afregnes direkte uden foreningens indblanding.

Husorden – Husdyrhold – Affaldshåndtering:

Der findes særskilte reglementer, som kan rekvireres hos viceværten eller hentes på internettet via foreningens hjemmeside www.naestvedparken.dk.